ඔබගේ බිස්නස් එකට software එකක්

  LKR15,000.00

   (Negotiable)

  Description

  Type : Sell
  Condition : New
  Warranty : Yes
  Location : NOVATECHZONE, NO 180/A/5, KALAPALUWAWA, RAJAGIRIYA
  • මෙන්න ඔබට අදහාගත නොහැකි අවස්තාවක්.ඔබගේ බිස්නස් එකට software  එකක් රුපියල් 15,000 ක් වැනි ඉතාමත් අඩු මුදලකට.

  – Stock Management

                  (Add items to stock, Update items,Delete items, Update item quantity, Add items by Barcode scanner, Automaticallystock update when invoicing )

  – Invoicing

                  ( Invoice by barcode scanner,  Bill printing/ invoice printing, Addingdiscount for invoices )

  – Invoice report

  ( View old invoicereports, View old invoice items )

  – Daily profit report

  ( Get daily profit anddaily sale, Get profit for anyselected date range (weeks, months, years) )

  – Add other expenses

  – Print your business name, address and telephonenumbers in all invoices

  – Login to system with Admin (owner) and useraccounts

  – Auto system backup (don’t worry for losing yourold data. we keep your old data very securely)

  – Our software is very easy to use

  – Lifetime warranty

  – After sales service

  Call us today for more details….

  If you missed this, you will never get another chance to add a businesssoftware to your business as low as this special offer

  වැඩි විස්තර සඳහා අදම අපව අමතන්න…

  ඔබ ලංකාවේ කොතැනක සිටියත් ඔබගේ ව්‍යාපාරිකස්තානයටම අපගේ නිලදාරීන් පැමිණ සියලුම සේවාවන් සපයා දේ…

  සැලකිය යුතුයි – අපගේ මෙම මෘදුකාංගයටඅමතරව ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවයට ගැලපෙන ඔබ ඉල්ලාසිටින පහසුකම් ඇතුලත් කර මෘදුකාංගනිපදවා දීමට හැකි අතර එම මෘදුකාංග වල මිල ගනන් ඔබ ඉල්ලා සිටින පහසුකම් වලට අදාලවවෙනස් විය හැකිය.

  NOVA TECH ZONE (Pvt) Ltd අප ආයතනය රජයේ ලියාපදිංචි විශ්වාසනීය සේවාවක්පාරිබෝගිකයන්ට ලබාදෙන මෘදුකාංග ආයතනයකි.

   

  Please mention VisitSriLanka.com when calling seller to assure them and hopefully get a good deal.

   

  Video

  Location

  NOVATECHZONE, NO 180/A/5, KALAPALUWAWA, RAJAGIRIYA
  Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
  Top